Nieuwsarchief (berichten van voor 1 januari 2019)

Herinneringsboom geplant
(12 maart 2018)
In het bijzijn van familie en vrienden is op 10 maart een perenboom (van het oude ras 'Welleman' ook wel dubbele kleipeer genoemd) geplant op de EVZ Ubbergen-Groenlanden, ter nagedachtenis aan bestuurslid Kees Nuijten die op 23 oktober 2017 is overleden. Kees is nauw betrokken geweest bij de inrichting van deze ecologische verbindingszone.

NLdoet 2018 op 't Zwanenbroekje
(23 februari 2018)
Dit jaar doet de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek mee met de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds. We gaan op vrijdagmorgen 9 maart van 9.30 u tot 13 u werken op 't Zwanenbroekje. De werkzaamheden bestaan uit snoeien en, als het weer meezit, het planten van struweel. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te komen helpen. Kijk voor meer info op NLdoet

Een natte bedoening, nu online te lezen
(9 februari 2018)
In het kader van het Schildbroekproject verscheen in 2012 'Een natte bedoening, kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het Schildbroek'. In dit boekje wordt een beeld geschetst van de ontginningsgeschiedenis van het lage, natte deel van Groesbeek. Omdat het boekje bijna uitverkocht is, hebben we besloten het online beschikbaar te stellen voor belangstellenden.

Nieuw: Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt
(18 december 2017)
Eind 2017 hebben we een gloednieuwe wandelpadenkaart uitgebracht, voor de Ooijpolder en Duffelt. Daarop staan alle toegankelijke paden in het rivierengebied tussen Nijmegen en Millingen. Zowel binnendijks (de zgn. boerenlandpaden) als buitendijks in de uiterwaarden (struinroutes). Te koop voor 3,50 euro bij verkooppunten in het gebied zelf, en ook in Nijmegen en Groesbeek.

Stand van zaken ontwikkeling schrale graslanden 2017
(12 december 2017)
Meten is weten. We willen graag weten of onze natuurpercelen zich in de gewenste richting ontwikkelen of dat er evt. moet worden bijgestuurd als dat kan. Daarom worden ze ieder jaar gemonitord; er wordt gekeken welke plantensoorten er voorkomen en in welke mate. Eind 2017 is de stand van zaken opgemaakt voor Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. Ze hebben zich zeer voorspoedig ontwikkeld tot soortenrijk en bloemrijk grasland, elk met een eigen karakter. Op het Schildbroek gaat het zelfs boven verwachting snel. Op het Kaalbroek beginnen delen te veranderen in Blauwgrasland. 't Slumke doet het ook lang niet slecht, maar de bodem is relatief voedselrijk waardoor gevoelige soorten achteruit gaan of verdwijnen. Een artikel met resultaten en soortenlijst is gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal 170 (december 2017).

Bestuurslid Kees Nuijten overleden
(14 november 2017)
Op 23 oktober 2017 is Kees Nuijten uit Kekerdom overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Desondanks bleef hij zich tot het laatst toe vol enthousiasme en bevlogenheid inzetten voor natuur en landschap. Vanaf de oprichting was Kees betrokken bij de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek, eerst als adviseur en vanaf 2008 als bestuurslid. Hij was 'onze man in de polder'. Niet alleen bestuurlijk, ook praktisch heeft hij zich ingezet: alle infopanelen op onze terreinen zijn door Kees ontworpen. Het bestuur gedenkt hem met genegenheid en respect.

Galgenhei tijdelijk afgesloten
(13 juni 2017)
Omdat afgelopen zaterdag weer een schaap op de Galgenhei het slachtoffer is geworden van een loslopende hond, is besloten tot tijdelijke afsluiting van het gebied zolang er schapen lopen. Het is het derde bijt-incident binnen een jaar op de Galgenhei. Ondanks het nadrukkelijke verzoek bij de ingangen om geen honden te laten loslopen als er schapen grazen, zijn er toch nog steeds hondenbezitters die zich daar niet aan houden. Om de schapen niet verder in gevaar te brengen, worden de poorten nu tijdelijk gesloten. De tijdelijk afsluiting wordt aangegeven met borden bij de toegangspoorten en duurt ongeveer 14 dagen.

Beleef de lente: het leven van een koekoeksjong
(5 juni 2017)
Beleef de Lente, van Vogelbescherming Nederland, heeft een wereldprimeur: de camera’s volgen het leven van een koekoeksjong. De koekoekscamera werd live in de uitzending van Vroege Vogels aangezet. Het ei ligt in het nest van een kleine karekiet en is al uitgekomen, ergens in een van de percelen van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.

Natuurmonitor Groesbeek 2016
(2 april 2017)
Voor de tweede keer (eerste keer in 2012) is in kaart gebracht hoe het staat met de biodiversiteit langs een monitoringsroute rondom De Horst. Doel daarvan was de effecten van de groenblauwe diensten vast te stellen. De diversiteit in soorten in de groenblauwe diensten blijkt inderdaad hoger te zijn dan in het agrarische landschap eromheen. Een belangrijke conclusie van de Groenblauwe Diensten Natuurmonitoring Groesbeek 2016 is dat de grote toename in bijzondere en indicatieve soorten op de monitoringsroute in de allereerste plaats te danken is aan de aanwezige natuurgebieden en natuurpercelen die door onze stichting worden beheerd.

Nieuw in beheer: 't Zwanenbroekje
(3 december 2016)
Vanaf 1 januari 2017 gaat de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek natuurgebied 't Zwanenbroekje in de polder van Beek beheren. Met de eigenaar is daarvoor een beheercontract voor zes jaar gesloten. 't Zwanenbroekje is een particulier initiatief, dat gestart is in 1992 op landbouwgrond en inmiddels uitgegroeid is tot 28 hectare natuur. Het bestaat voornamelijk uit graslanden en moeras. Ook liggen er struwelen, poelen, beken en sloten in het terrein.

Nieuwe natuurwaarnemingen
(1 september 2016)
Het afgelopen half jaar was het door de overvloedige regenval op het Slumke nog natter dan normaal. Aantrekkelijk voor watervogels, zo blijkt uit enkele bijzondere waarnemingen: een roerdomp, een lepelaar en een waterral.

Klaar voor het nieuwe seizoen
(16 maart 2016)
Ook in de winterperiode moet er regelmatig werk worden verricht in landschapselementen. Dit betreft vooral het terugzetten van struweel, o.a. wanneer dit te veel overhangt op naburige percelen van andere eigenaren. Door het snoeiwerk regelmatig in een telkens ander plantvak te doen, blijft er altijd voldoende struweel voor broedvogels beschikbaar. Zo hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek op 5 maart gewerkt op het Spoorgat. Ze hebben daar overhangend struweel teruggezet en enkele 'toekomstbomen' in het struweel vrijgezet. Op andere terreinen heeft de Ploegdriever gezaagd.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2015-14
Nieuwsbrief 2015-13
Nieuwsbrief 2014-12
Nieuwsbrief 2013-11
Nieuwsbrief 2013-10
Nieuwsbrief 2013-9
Nieuwsbrief 2012-8
Nieuwsbrief 2012-7
Nieuwsbrief 2011-6
Nieuwsbrief 2011-5
Nieuwsbrief 2010-4
Nieuwsbrief 2009-3
Nieuwsbrief 2009-2
Nieuwsbrief 2009-1

Stand van zaken vegetatieontwikkeling 2015
(18 december 2015)
Henny Brinkhof, die sinds 2008 jaarlijks de vegetatie op onze schraallandpercelen monitort, heeft eind 2015 de balans opgemaakt van de ontwikkeling op Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. De ontwikkeling is zonder meer positief te noemen, waarbij het Kaalbroek er duidelijk bovenuit springt. Alle drie terreinen beginnen kenmerken te vertonen van blauwgraslanden, maar ze hebben toch elk een eigen karakter hebben, met steeds een groep perceeleigen soorten.

Kom kijken in het Schildbroek
(2 september 2015)
Op zaterdagmiddag 12 september staan we tussen 14 en 16 u met een informatiepunt in het Schildbroek. U kunt dan van alles te weten komen over de ontwikkelingen in dit nieuwe natuurgebied, en ook een rondwandeling maken. Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Landschapsdag die in de gehele gemeente Groesbeek wordt gehouden. Inwoners en andere belangstellenden kunnen dan allerlei locaties bezoeken waar informatie gegeven wordt over ontwikkelingen in het landschap. Folder Landschapsdag

Nieuwe plantensoorten
(1 juli 2015)
Na het relatief droge voorjaar zijn de meeste plantensoorten op onze natuurpercelen alweer (bijna) uitgebloeid, zoals de grassen en vele orchideeën op o.a. het Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. Het wachten is nu nog op planten die altijd later in het seizoen bloeien, zoals klokjesgentiaan en blauwe knoop.
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe soorten gevonden die we nog niet eerder hadden waargenomen: blonde zegge, dichtbloemige veldbies, bochtige klaver, klein sterrenkroos. Een bijzondere vondst is de bastaard van Spaanse ruiter en kale jonker (Cirsium x forsteri) die op het Kaalbroek is aangetroffen.

Geslaagd natuurherstel
(20 juni 2015)
Deelnemers aan de cursus 'Natuurherstel op voormalige landbouwgrond', georganiseerd door onderzoekcentrum B-WARE namen op 18 juni jl. een kijkje op het Kaalbroek. Dit natuurperceel wordt door de onderzoekers beschouwd als een van de beste voorbeelden van geslaagd natuurherstel op voormalige landbouwgrond, met behulp van afplaggen van de bouwvoor en het aanbrengen van maaisel van nabijgelegen natuurgebieden.

Bloemenweelde
(8 juni 2015)
Het gaat goed met de Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden die nu bijna twee jaar bij ons in beheer is. Vanaf medio mei staan de aangelegde gras- en hooilandstroken volop in bloei met o.a. ratelaar, knoopkruid, margriet, rode klaver en grote centaurie. Na eind juni zal het gebied deels worden begraasd door runderen en deels worden gemaaid en gehooid. Daarbij zullen we stroken laten staan voor de insecten.

Aan het werk
(22 mei 2015)
Dit jaar (eind mei) is er een gehoede schaapskudde van De Wassum aan het werk in Groesbeek. De schapen zullen ook een aantal elementen van ons begrazen, zoals het heideperceeltje Hulschbroek, een deel van het Spoorgat en twee kleinere elementen die wij in beheer van derden hebben. Ze zijn met veel, dus de begrazing duurt maar kort.

Wijzigingen bestuur
(15 februari 2015)
Op 4 februari is Toon de Jong teruggetreden uit het bestuur. Toon is vanaf november 2006 actief geweest als voorzitter van onze stichting en vond het tijd om het stokje over te dragen aan een opvolger. Dat is Gert Nieuwboer geworden. Behalve de benoeming van Gert als voorzitter, zijn er ook nog twee nieuwe bestuursleden benoemd: Ferdinand ter Schure die al vanaf de oprichting adviseur van het bestuur was, en biologe Iris Niemeijer. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte gekomen.

Natuurmonitoring Ooijpolder
(26 januari 2015)
De natuurontwikkeling in het Circul van de Ooij is dankzij het project van de groenblauwe dooradering veelbelovend. Dat blijkt uit de Natuurmonitoring die afgelopen jaar is uitgevoerd. De EVZ Ubbergen-Groenlanden en de Brabander, beide bij ons in beheer, zijn belangrijke bouwstenen van dit ecologisch netwerk.

Binnendijkse natuur in de Ooijpolder
(8 december 2014)
In het Groesbeeks Milieujournaal nr. 156-157 is recent een artikel gepubliceerd over de binnendijkse natuur van de Ooijpolder. Over o.a. de EVZ Ubbergen-Groenlanden en de Brabander. Het artikel is via beide linken na te lezen, zie de Publicaties op de betreffende pagina.

Ringslang
(8 oktober 2014)
Eind augustus kregen we een melding van de vondst van een zonnende ringslang in een karrespoor op het Kaalbroek. En onlangs hebben we een vervellingshuidje op dit natuurperceel aangetroffen. In De Bruuk leeft een populatie ringslangen. Via de Leigraaf en andere watergangen verspreiden ze zich over de omgeving. Of het dier zich ook buiten De Bruuk voortplant, is nog niet waargenomen.

Goed resultaat landschapsveiling
(2 oktober 2014)
Op vrijdag 26 september jl. werd door stichting Via Natura een landschapsveiling in Groesbeek gehouden. Met de opbrengst kan onderhoud van het landschap voor 10 jaar worden betaald. Op twee na zijn al onze ingebrachte landschapselementen afgehamerd op of zelfs boven de richtprijs. Wij zijn zeer tevreden met dit resultaat en bedanken de gevers die op deze manier willen bijdragen aan behoud en herstel van ons mooie landschap.

Red de bloemrijke dijken en teken de petitie
(18 augustus 2014)
Bloemrijke dijkhellingen langs de rivieren, zoals langs de Waal bij Nijmegen, dreigen het slachtoffer te worden van bezuinigingen bij het waterschap. Door hooilandbeheer gaat het de laatste jaren op veel dijkvakken weer goed met talloze kruiden en insecten. Dankzij de uitbundige bloei, kleurenpracht, vlinders en bijen zijn de bonte dijken een genot voor het oog. Met voldoende gras en diverse planten met verschillende wortelstelsels wordt de toplaag van de dijken zeer erosiebestendig. Bonte dijken zijn dus hard nodig voor natuur, recreatie én veiligheid. De GNMF is met steun van andere organisaties de actie 'Red de bonte dijken' gestart. Doe mee en teken de petitie.

Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden
(1 juli 2014)
Wij werken mee aan een evaluatie van onderzoekcentrum B-WARE van terreinen waar in het verleden een ontgronding (op basis van vooronderzoek naar fosfaatrijkdom en waterhuishouding) heeft plaatsgevonden. Het meest interessant zijn locaties waar tevens maaisel is opgebracht nadat de voedselrijke toplaag is afgegraven. Dit is bijv. gebeurd op onze percelen Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. Men hoopt op deze manier een beeld te krijgen van succesvolle en minder succesvolle natuurontwikkelingsprojecten en de redenen die tot het succes of het ontbreken van succes hebben geleid.

Kom kijken in het Schildbroek
(19 juni 2014)
Op zondag 29 juni a.s. staat er weer een mooie landschapsexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek op de agenda. We maken een wandeling door het Schildbroek, ons in 2012 aangelegde nieuwe natuurgebied dat zich al heel mooi aan het ontwikkelen is, met bloemrijke graslanden, kikkerpoelen en struwelen. Meer info

We gaan zeisen!
(16 juni 2014)
Het scherp maken van de zeis met een strekel is eigenlijk maar een lapmiddel, zo leerden de deelnemers aan de cursus 'Maaien met de zeis' die wij op 14 juni 2014 organiseerden. Beter is het om het zeisblad te haren, dat wil zeggen met een haarhamer op een haarspit uit te slaan totdat er een heel dunne, vlijmscherpe rand is ontstaan. Nog wel meer typische uitdrukkingen passeerden de revue tijdens de practische cursus, die door drie enthousiaste docenten uit Overijssel werd gegeven op en rond het erf van de familie Leijser (binnenkort minicamping Het Smokkelpad) aan de Cranenburgsestraat. Wellicht kunt u deze zomer de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek met de zeis aan het werk zien in ons mooie landschap.

Nieuwe plantensoorten gevonden
(16 mei 2014)
Meten is weten. Daarom lopen we regelmatig een rondje over onze natuurpercelen om de natuurontwikkeling te volgen. Deze week hebben we een aantal nieuwe plantensoorten gevonden die we nog niet eerder hebben waargenomen. Op het Schildbroek staan de eerste exemplaren van de brede en gevlekte orchis, en bleke zegge, een bijzondere zeggesoort. Ook hebben we daar onlangs voor het eerst heidekartelblad gevonden. Op het Slumke liggende vleugeltjesbloem, eveneens een Rodelijst-soort. Nieuw op de Steenbroekse hei is de kleine zonnedauw.

Werkochtend op het Schildbroek
(4 maart 2014)
Begin maart hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek gewerkt op het Schildbroek. De essen zijn voor het eerst na aanplant geknot. Opengevallen plekken in de jonge bosaanplant zijn opgevuld met o.a. hazelaars. Verder is bij de buurpercelen overhangend struweel teruggezet en is oud raster opgeruimd. De natuurontwikkeling op het Schildbroek verloop voorspoedig, zo blijkt uit de recente monitoringsresultaten.

Landschapsbeheer Groesbeek op de Galgenhei
(2 februari 2014)
Op 1 februari 2014 stond er weer een werkochtend van Landschapsbeheer Groesbeek op het programma. De vrijwilligers hebben op de Galgenhei hout gedund, de fruitbomen van een raster (tegen schapenvraat) voorzien en zwerfvuil geraapt. Ook hebben ze op geschikte plekken de zandige bodem kaalgemaakt, zodat daar mogelijk eiafzettingsplekken voor de zandhagedis ontstaan.

Voorspoedige ontwikkeling schrale graslanden
(23 december 2013)
Meten is weten. We willen graag weten of onze natuurpercelen zich in de gewenste richting ontwikkelen of dat er evt. moet worden bijgestuurd als dat kan. Daarom worden ze ieder jaar gemonitord; er wordt gekeken welke plantensoorten er voorkomen en in welke mate. Eind 2013 is de stand van zaken opgemaakt voor Kaalbroek, Slumke en Schildbroek. Conclusie: de vegetatie ontwikkelt zich voorspoedig in de gewenste richting van natte, schrale graslanden. Op het Schildbroek gaat het zelfs boven verwachting snel. Een artikel met resultaten en soortenlijsten is eind december 2013 gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal.

Henk Klaassen vrijwilliger van het jaar
(21 november 2013)
De groene organisaties die in Groesbeek actief zijn, hebben Henk Klaassen voorgedragen als vrijwilliger van het jaar 2013. Dit zijn behalve de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek, de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, de Stichting Avonturenbos Groesbeek en Staatsbosbeheer. Henk is op velerlei terrein actief in natuur en landschap o.a. als coordinator van Landschapsbeheer Groesbeek en sinds mei 2013 als vrijwillig boswachter in het Avonturenbos. Op 7 december 2013 zal Henk door de gemeente Groesbeek en Stichting Welzijn Groesbeek tijdens een feestelijke bijeenkomst in het welverdiende zonnetje worden gezet.

Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden opgeleverd
(2 oktober 2013)
Op 27 september 2012 zijn wij officieel eigenaar en beheerder geworden van de nieuw aangelegde ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de akte getekend waarna de aanwezigen naar de evz trokken alwaar wethouder Jan van der Meer (Nijmegen) en burgemeester Wilbers (Ubbergen) de openingshandeling verrichtten. Dankzij medewerking van een groot aantal partijen en een ingewikkelde grondruil is deze natuurverbinding gerealiseerd.

Excursies op Kaalbroek en Schildbroek
(7 augustus 2013)
Op zaterdag 24 augustus viert de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) haar 40-jarig bestaan. Met o.a. een tweetal excursies onder leiding van natuurgidsen naar onze natuurpercelen Kaalbroek en Schildbroek. Verzamelen om 13.00 uur bij de Vortse brug (Ketelstraat) voor de wandeling langs de Leigraaf naar het Kaalbroek, en bij de insteekweg ter hoogte van Boersteeg 2 t/m 12 voor de wandeling door het Schildbroek. De excursie duurt ongeveer een uur. Daarna kunnen deelnemers naar de Tullekesbom om een kijkje bij de WMG te nemen. Aanmelden via email info@wmg-groesbeek.nl

Groen en Doen
(2 augustus 2013)
Dankzij de actie Groen en Doen van het ministerie van EZ hebben we dit jaar de kennis en vaardigheden van onze vrijwilligers kunnen verbeteren. Twee mensen hebben deelgenomen aan een zaagcursus van IPC Groene Ruimte in Ede: boomknotten en werken met de motorkettingzaag en bosmaaier. En een drietal vrijwilligers heeft zijn veldkennis van planten kunnen opvijzelen. Dit t.b.v. het monitoren van de vegetatieontwikkeling op onze natuurpercelen.

Schapen op Galgenhei aangevallen door hond
(1 augustus 2013)
Tijdens een uitlaatronde heeft een tweetal loslopende Rottweilers op 31 juli de schaapskudde op de Galgenhei aangevallen. Eén schaap was er zo ernstig aan toe dat het afgemaakt moest worden, een tweede dier moest door de dierenarts worden gehecht. Omstanders zagen het voorval en lichtten de politie in. Besloten is nu om de Galgenhei tijdens schapenbegrazing tijdelijk af te sluiten voor honden. Bij de toegangen naar de Galgenhei staan borden dat men de hond aangelijnd moet houden, maar de praktijk leert helaas dat bijna niemand zich hieraan houdt.

Wandelpadenkaart Groesbeek
(12 juni 2013)
De geheel herziene Wandelpadenkaart Groesbeek is nu te koop bij de VVV's Groesbeek en Nijmegen, Bruna Groesbeek en enkele Groesbeekse campings. Voor maar 3 euro heeft u een prachtige, zeer gedetailleerde kaart waarop u precies kunt zien welke onverharde paden in het buitengebied voor wandelaars toegankelijk zijn. Stippel zelf uw route uit en ontdek hoe mooi Groesbeek is!

Handen uit de mouwen
(9 maart 2013)
Ook dit jaar doen we weer mee aan de landelijke NLdoet actie van het Oranjefonds. Op zaterdagochtend 16 maart a.s. gaan we aan de slag op het Spoorgat waar we schapenraster langs het toegangspad gaan aanbrengen. Daardoor kan deze strook in de toekomst (en wellicht ook de hele spoorlijn) met schapenbegrazing worden beheerd. Wie mee wil komen helpen, is van harte welkom! Meer info

Galgenhei opgeknapt
(9 maart 2013)
Begin maart is de Galgenhei onder handen genomen tijdens de maandelijkse werkochtend van Landschapsbeheer Groesbeek. Onderhoud van bomen, maken van takkenhopen, herstel van raster en het afvoeren van maaisel stonden op het programma. Ook heeft de gemeente een prachtige houten bank laten plaatsen op de uitkijkheuvel.

Rapport Natuurmonitor Groesbeek 2012 verschenen
(4 februari 2013)
In opdracht van de gemeente Groesbeek is in 2012 rondom De Horst een natuurmonitoring uitgevoerd met als doel de 'nulsituatie' bij aanvang van het project Groenblauwe diensten vast te leggen. Grondeigenaren kunnen hier sinds kort subsidie krijgen voor de aanleg en het (langjarig) beheer van lijnvormige elementen op hun land, bijv. akkerranden, hagen, poelen en wandelpaden. Het is de bedoeling dat deze nieuwe elementen aansluiten op de al aanwezige natuur zoals de Bruuk, onze natuurpercelen en het Schildbroek. In het rapport krijgen de natuurpercelen een grote pluim: vrijwel alle tijdens de monitoring waargenomen bijzondere planten- en diersoorten zijn daar aangetroffen. Ook de door ons beheerde onverharde paden (met bermen) hebben een relatief grote biodiversiteit.

Geocaching of het nieuwe schatzoeken
(16 januari 2013)
Men neme een waterdicht doosje of rolletje met daarin een logboekje en verstopt dit ergens in het veld, publiceert de coordinaten van de plek op een website en vervolgens kunnen anderen met een gps-apparaat op zoek naar de verborgen 'schat'. Geocaching is een snel groeiende hobby. Ook wij verlenen gastvrijheid aan de schatzoekers, op voorwaarde dat er niet gegraven wordt en er vooraf toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van een cache. Zo is op natuurperceel 't Slumke een geocache verstopt.

Ruiterroute over De Brabander
(26 november 2012)
Afgelopen zomer heeft de evaluatie plaatsgevonden van de tweejarige proef met een ruiterroute die rondom Stalhouderij Kasteelsche Hof is uitgezet en o.a. over ons natuurperceel De Brabander loopt. Omdat de proef naar tevredenheid is verlopen en de ruiterroute voorziet in een behoefte, werken wij mee aan voortzetting ervan. Hiertoe hebben we afspraken gemaakt met de Kasteelsche Hof die als direct belanghebbende bij de ruiterroute is betrokken.

Landschapscommunity
(10 oktober 2012)
Met de ondertekening van de Verklaring van de Wylerberg heeft de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek zich, samen met 22 andere organisaties, aangesloten bij de Landschapscommunity Duffelt-Groesbeek-Ooijpolder. Doel is het versterken van het netwerk en samen te werken aan het realiseren en instandhouden van een mooi en aantrekkelijk landschap.
Meer info op de website van de Landschapscommunity.

Bestuurswisseling
(4 september 2012)
In de zomerperiode heeft het bestuur afscheid genomen van Paul Thissen en Wim Warmerdam. Paul heeft vanaf de oprichting in december 2000 onafgebroken deel uitgemaakt van het bestuur. Wim Warmerdam is vanaf 2008 als penningmeester actief geweest. Het bestuur is beiden erkentelijk voor de bijdrage die zij aan het werk van de stichting hebben geleverd. Op 3 september heeft het zittende bestuur Gert Nieuwboer benoemd als lid van het bestuur. Gert is bioloog en in het dagelijks leven algemeen directeur van SNP Natuurreizen. Het bestuur is nog op zoek naar een penningmeester, in de tussentijd zal Nel van den Bergh de functie vervullen.

Jong geleerd, oud gedaan
(8 juni 2012)
Jaarlijks gaat groep 7 van basisschool De Sieppe in de omgeving aan de slag voor natuur en landschap. Dit jaar op het Hulschbroek, ons heideperceeltje tussen Groesbeek en De Horst. De leerlingen hebben opslag van berk en wilg verwijderd en in de poel hebben ze de lisdodde uitgetrokken. Met als resultaat dat het perceeltje er weer mooi bij ligt. Binnenkort zal door de Ploegdriever schapenraster worden geplaatst, zodat het Hulschbroek in de toekomst gemakkelijk te begrazen is. Daarmee kan de opslag van bomen en struiken hopelijk worden ingeperkt.

Verslag beheer 2011
(11 april 2012)
Aan Via Natura hebben we verslag uitgebracht van de in 2011 uitgevoerde beheerwerkzaamheden op de Groesbeekse natuurpercelen en EVZ waarvoor we tot eind 2012 een beheercontract met het landschapsfonds hebben.

Fruitbomen op Uleput beter beschermd
(2 april 2012)
In het kader van de landelijke actie NL DOET hebben vrijwilligers op 17 maart jl. de fruitbomen op de Uleput voorzien van bescherming tegen vraat en schuren door vee. Door zgn. boomkasten aan te brengen kunnen ingeschaarde dieren zoals paarden en koeien niet meer aan de stam knabbelen of de bomen omver duwen. Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Schildbroek officieel geopend
(16 maart 2012)
Op donderdagmiddag 15 maart vond de feestelijke opening plaats van het Schildbroek, het natuur- en landschapsontwikkelingsproject dat wij in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Tevens is het boekje 'Een natte bedoening, kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het Schildbroek' gepresenteerd en aangeboden.

Natuurontwikkeling op De Brabander
(15 februari 2012)
De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort heeft een rapport uitgebracht met daarin de resultaten van een vorig jaar uitgevoerde natuurmonitoring in nieuwe landschapselementen in de Ooijpolder, o.a. De Brabander.

Kaalbroek beter bereikbaar
(16 januari 2012)
Door de aanleg van een bruggetje over de Leigraaf is natuurperceel het Kaalbroek sinds kort beter bereikbaar. Bovendien is het nu mogelijk om vanaf De Horst een leuk ommetje te maken in het gebied rond de Leigraaf. Het bruggetje is door de gemeente Groesbeek geplaatst in het kader van een natuureducatieroute van basisschool Op De Horst.

Doe mee met NLdoet op zaterdag 17 maart 2012
(23 december 2011)
Ook in 2012 doet de Stichting weer mee met de landelijke actie NL DOET, van het Oranjefonds. Op zaterdagochtend 17 maart 2012 willen we met vrijwilligers aan de slag op verschillende natuurpercelen die bij ons in beheer zijn. Zo gaan we o.a. fruitbomen op de Uleput voorzien van bescherming tegen vraat en schuren door vee dat regelmatig in het grasland wordt ingeschaard. Aanmelden via de website van NLdoet of rechtstreeks bij ons.

Schildbroek, nieuwe natuurparel in wording
(23 december 2011)
Ons nieuwe natuur- en landschapsontwikkelingsproject Schildbroek wordt momenteel ingericht en zal in maart 2012 worden opgeleverd. In het Groesbeeks Milieujournaal nr. 146 van december 2011 wordt daaraan uitgebreid aandacht besteed. Het artikel staat ook op onze website, onder Schildbroek.

Viltkruiden
(23 december 2011)
In onze geplagde natuurpercelen zijn in de afgelopen jaren verschillende soorten viltkruiden en droogbloemen aangetroffen. Landelijk gezien zijn viltkruiden tamelijk zeldzaam, maar het Rijk van Nijmegen was tot in het begin van de 20ste eeuw een bolwerk van deze soortgroep. Kees Schreven heeft een en ander onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal nr. 146 (december 2011) (artikel)

Publicatie over de levendbarende hagedis
(29 november 2011)
In het Groesbeeks Milieujournaal nr. 145 (oktober 2011) is een interessant artikel gepubliceerd over de (toenemende) aanwezigheid van de levendbarende hagedis in door ons beheerde natuurpercelen langs de spoorlijn tussen Groesbeek en Kranenburg.

Levendbarende hagedis
(26 september 2011, update)
In de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Brandenberg (zone E, "de strook met de drie poelen langs de spoorlijn") heeft Henny Brinkhof begin september 2011 een levendbarende hagedis waargenomen. En Henk Klaassen en Nel van den Bergh meldden onlangs een waarneming van dit dier in het Spoorgat. Beide plekken zijn nieuw voor deze reptielensoort. De levendbarende hagedis komt een paar kilometer zuidelijker voor in De Bruuk en aan de voet van het Reichswald.

Video over ons werk
(15 september 2011)
Op YouTube kunt u deze video bekijken waarin Nel van den Bergh op natuurperceel 't Slumke uitleg geeft over ons werk. De video is gemaakt in het kader van ons 10-jarig bestaan en dat van de Ploegdriever.

Bijen en wespen
(16 augustus 2011)
Stijn Schreven, de ontdekker van twee in Nederland nieuwe bijensoorten (o.a. de luzernebehangersbij in de Foeperpot in Groesbeek), doet ook af en toe onderzoek naar de aanwezigheid van bijen en wespen in onze percelen. Zijn bevindingen op de Steenbroekse Hei (onderdeel EVZ Nederrijk-Brandenberg) en Zandbaon staan op de betreffende webpagina's, onder Publicaties.

Nieuwsbrief
Medio augustus 2011 is Nieuwsbrief 2011-6 uitgebracht, met daarin o.a. het programma voor het symposium dat de Ploegdriever op 10 september a.s. organiseert. Op zondag 11 september is er een publieksexcursie naar o.a. ons natuurperceel 't Slumke.

Opgefriste infopaneeltjes
(1 juli 2011)
Bij onze Groesbeekse natuurpercelen staan nieuwe infopaneeltjes. Zowel de tekst als vormgeving (met dank aan Kees Nuijten) zijn herzien.

Nieuwe publicatie over de vegetatieontwikkeling
(21 juni 2011)
In Groesbeeks Milieujournaal nr. 143 is een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling in 2009 en 2010 van de plantengroei op de natuurpercelen Kaalbroek, Slumke, Spoorgat en Steenbroekse hei. Jaarlijks onderzoekt veldbioloog Henny Brinkhof daar het voorkomen van plantensoorten. De resultaten zijn veelbelovend en soms zelfs ronduit spectaculair (klokjesgentiaan, blauwe knoop, spaanse ruiter, heidekartelblad en gevlekte orchis).

Bestrijding van Japanse duizendknoop
(13 mei 2011)
Via lokale media heeft Groen Links afd. Groesbeek een oproep aan ons gedaan om over te gaan tot structurele bestrijding van de Japanse duizendknoop op de Uleput (aan de Meerwijkselaan in Berg en Dal). Sinds vorig jaar beheren wij dit landschapselement van de gemeente. De oproep is overbodig, aangezien wij vorig jaar al afspraken met de gemeente hebben gemaakt over de aanpak van deze lastig te bestrijden uitheemse plant. Ook in andere landschapselementen waar wij de plant soms tegenkomen, krijgt bestrijding prioriteit. Met succes.

Vandalisme
(13 mei 2011)
Helaas heeft het vandalisme ook in het buitengebied zijn intrede gedaan. Enkele weken geleden is het infopaneeltje bij 't Slumke met grof geweld van de paal getrokken en in het water gegooid. En vorige week bleek het sluitwerk van een hekwerk langs de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Brandenberg totaal vernield, met schade aan het hek. Een laffe daad waarvoor zelfs gereedschap is gebruikt.

Schapenraster geplaatst
(23 maart 2011)
In het kader van de landelijke actie NL DOET, van het Oranjefonds, hebben vrijwilligers op zaterdagmorgen 19 maart 2011 de handen uit de mouwen gestoken op natuurperceel Het Spoorgat. Er is een schapenraster geplaatst, zodat het perceeltje in de toekomst efficienter kan worden beheerd met behulp van (tijdelijke) begrazing door schapen. Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Heideknotszwam op Galgenhei
(22 november 2010)
Tijdens de natuurwerkdag op de Galgenhei ontdekte Stijn Schreven de heideknotszwam. Er stonden tientallen exemplaren van dit kleine, knotsvormige paddenstoeltje dat als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst vermeld staat.

Galgenhei opgeknapt tijdens Landelijke Natuurwerkdag
(8 november 2010)
Ook wij deden mee met de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 6 november jl. Er werd gewerkt op de Galgenhei in Groesbeek, een van de gemeentelijke landschapselementen bij ons in beheer. Overvloedige opslag van brem is verwijderd uit het heideveldje, zodat de schapen er weer kunnen grazen. Fruitbomen zijn uitgerasterd en met name de Aardhommels (jeugdnatuurclub) ontfermden zich met veel enthousiasme over het terugzetten van de houtwal. In totaal namen zo'n 50 kinderen en volwassenen deel aan de werkochtend die georganiseerd was door Landschapsbeheer Groesbeek

Werkochtend LBG-vrijwilligers op de Steenbroekse hei
(17 oktober 2010)
Tijdens hun laatste werkochtend van het jaar op de percelen van de stichting hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek hand- en spandiensten verricht op de Steenbroekse hei. Dit is het geplagde (toekomstig heide-)perceeltje achter de Boersteeg dat deel uitmaakt van de EVZ Nederrijk-Brandenberg. Het werk bestond o.a. uit het verwijderen van opslag van acacia tussen de jonge aanplant en van berken en wilgen rondom de poel.
Wie belangstelling heeft om 1x per maand op zaterdagochtend de handen uit de mouwen te steken in het Groesbeekse landschap, kan zich als vrijwilliger aanmelden bij Landschapsbeheer Groesbeek

De eerste orchideeën en meer
(1 juli 2010)
Henk Klaassen meldde ons dat hij twee orchideeën heeft gevonden op het Hulschbroek. Helaas zijn de bloemen door onbekenden afgeplukt. Ook op 't Slumke en Kaalbroek hebben we dit jaar voor het eerst een aantal exemplaren van de gevlekte orchis en ook blauwe zegge aangetroffen. En de eerste spaanse ruiters staan op het Kaalbroek. Momenteel worden de jaarlijkse vegetatieopnamen gemaakt door veldbioloog Henny Brinkhof; publicatie van de resultaten volgt eind 2010.

Vrijwilligers aan de slag op het Hulschbroek
(30 april 2010)
Tijdens hun maandelijkse werkochtend in april hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek gewerkt op het natuurperceeltje Hulschbroek. Met de hand werd een grote hoeveelheid berken- en wilgenopslag verwijderd van het veldje waarin rondom een poel al tal van bijzondere plantensoorten zijn gevonden (o.a. moeraswolfsklauw en Duits viltkruid). Afgelopen najaar stond er voor het eerst kleine zonnedauw. Ook de struik- en dopheide doet het goed. Alle reden dus om te voorkomen dat het perceeltje dichtgroeit met bomenopslag. Mogelijk wordt later dit jaar begrazing toegepast.

15 januari 2010: informatieavond
(15 december 2009)
Naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan organiseert Landschapsbeheer Groesbeek op vrijdag 15 januari 2010 een informatieavond over 10 jaar natuurontwikkeling en landschapsbeheer in Groesbeek. Henny Brinkhof zal een presentatie geven over de ontwikkeling van de vegetatie op de nieuwe natuurpercelen o.a. van onze stichting. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: dorsphuis De Slenk op De Horst.

Stichting verwerft eerste eigendom in de Ooijpolder
(4 december 2009)
Sinds 27 november 2009 is de Stichting officieel in bezit van een landschapselement in de Ooijpolder. Het perceeltje De Brabander is het eerste eigendom dat we in de Ooijpolder hebben verworven, dankzij landschapsfonds Via Natura en de gemeente Nijmegen.

Nieuwe Rodelijstsoort op het Kaalbroek gevonden
(15 juli 2009)
Op het natuurperceel Kaalbroek hebben we de klokjesgentiaan aangetroffen. Een zeldzame plantensoort die op de Rode lijst staat en in Groesbeek alleen nog voorkomt in natuurreservaat De Bruuk. Waarschijnlijk is zaad ervan meegekomen in het maaisel dat we in 2007 hebben uitgestrooid over het geplagde perceel.
Naschrift: eind augustus hebben we zo'n 70 exemplaren op dit perceel geteld! Ook in 't Slumke hebben we 4 klokjesgentianen gevonden.

Resultaten vegetatieonderzoek 2008 bekend
(7 februari 2009)
Wie wil weten hoe het gaat met de vegetatieontwikkeling in de nieuwe natuurpercelen in het buitengebied rondom De Horst, verwijzen wij graag naar de twee artikelen in het recente nummer van het Groesbeeks Milieujournaal. Daarin wordt verslag gedaan van de resultaten van de vegetatieopnamen die bioloog Henny Brinkhof daar in het najaar van 2008 heeft gemaakt. Van de percelen 't Slumke, Kaalbroek, Spoorgat en het stuk EVZ achter de Boersteeg is in 2007 de voedselrijke bovenlaag afgegraven. Nu al is goed te zien dat dat de natuur daarvan profiteert. Maar liefst 114 plantensoorten zijn er al geteld. Ook met het Hulschbroek, het droge heideperceel langs de Hulsbeek, gaat het voorspoedig. Bijzonder zijn de viltkruiden en moeraswolfsklauw, alle Rode lijstsoorten, die daar zijn aangetroffen.
vegetatieontwikkeling Hulschbroek 2008
vegetatieontwikkeling overige percelen 2008

Nieuw ooievaarsnest op 't Slumke
(24 januari 2009)
Vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek hebben, met hulp van de firma Van Kesteren, een nieuw ooievaarsnest geplaatst op het natuurperceel 't Slumke aan de Ketelstraat. Het oude nest voldoet niet, het is er waarschijnlijk te druk met passerende wandelaars en het nest is niet hoog genoeg. Het nieuwe, ruim 12 meter hoge nest staat aan de andere kant van het perceel. Al geruime tijd zitten er twee ooievaars in de omgeving achter De Horst. Wie weet, komen ze dit jaar tot broeden.

Nieuwe natuurkavel in de Ooijpolder
(10 november 2008)
Binnenkort verwerft de stichting haar eerste eigenom in de Ooijpolder. Het perceeltje De Brabander ligt aan de Leuthse straat ter hoogte van de Dikke boom. Onlangs is het ingericht, met een poel waarvan de oevers zijn geplagd. Het perceeltje maakt deel uit van een nieuw boerenlandpad dat vanaf de Kasteelsche Hof naar het trekpontje loopt. Ter gelegenheid van de opening van dit nieuwe pad hebben de Nijmeegse wethouder Van der Meer en burgemeester Wilbers van Ubbergen op zaterdag 8 november maaisel van natuurgebied Staddijk in Nijmegen uitgestrooid over de geplagde grond.

Klimopwaterranonkel
(6 september 2008)
Stijn Schreven meldde ons zijn waarneming van klimopwaterranonkel in het slootje langs het Kaalbroek. Deze plant staat als zeldzaam op de Rode Lijst.

Via Natura tevreden over beheer natuurpercelen en EVZ
(21 augustus 2008)
In opdracht van Via Natura heeft Bureau Hemmen een zgn. schouw van de door ons beheerde landschapselementen laten uitvoeren. De resultaten daarvan staan in dit rapport. Conclusie: het gaat goed met de natuurontwikkeling, in het bijzonder op de geplagde delen waar de voedselrijke bovenlaag is verwijderd. Enkele bijzondere plantensoorten die we dit jaar hebben aangetroffen zijn: bleekgele droogbloem, duits viltkruid, moeraswolfsklauw, liggend hertshooi en borstelbies.

Informatiepanelen geplaatst
(30 mei 2008)
Bij de natuurkavels Hulschbroek, Kaalbroek, 't Slumke en Het Spoorgat hebben we kleine informatiepanelen geplaatst. Daarmee willen we bezoekers informatie geven over het perceel en de natuurdoelen die we nastreven. Door het lage lessenaarmodel vallen de borden nauwelijks op in het landschap.

Werk aan onze natuurkavels
(20 september 2007)
Deze week is begonnen met het plaggen van onze natuurkavels (locaties Ketelstraat, Leigraaf en Spoorlijn). Door het verwijderen van de voedselrijke toplaag van deze vroegere landbouwpercelen wordt een voedselarme uitgangssituatie geschapen en kan echte natuurontwikkeling plaats gaan vinden. Ook een stukje van de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald (locatie ten oosten van de Boersteeg) is geplagd. Uit fosfaatonderzoek van de Universiteit Nijmegen kwam naar voren dat er een laag van 40 tot 60 cm moet worden verwijderd.
Het perceeltje langs de Hulsbeek is al in 2003 in het kader van de landinrichting geplagd. Het is interessant om te zien hoe het zich ontwikkelt. Omdat er geen zaadbank van de oorspronkelijke heidevegetatie meer aanwezig bleek te zijn, hebben we twee jaar geleden heideplaggen (struik- en dopheide) uitgelegd. De heide ontwikkelt zich voorspoedig en zaait zich uit. Bijzonder is de vondst van het zeldzame Duits viltkruid dat op de Rode Lijst staat. Stijn Schreven meldt dat hij op dit perceel de Zuidelijke oeverlibel heeft waargenomen. Dit is een soort die alleen in Zuid-Limburg voorkomt en sporadisch noordelijker wordt gezien.