Schildbroek

Locatie
Het Schildbroek is gelegen in Groesbeek ten noorden van kerkdorp De Horst, tussen de Boersteeg en Duitse grens. Het gebied is alleen toegankelijk voor voetgangers. Er is ter plekke een looproute aangegeven, vanaf de Boersteeg 2-12(voorbij de bebouwing van de insteekweg het landbouwpad vervolgen tot de eerste kruising, daar rechtsaf), het pad volgen langs de natuurpercelen en over de Ecologische Verbindingszone naar de voormalige spoorlijn ter hoogte van de grensovergang. In het Schildbroek staan infopanelen en ook zijn er twee zitbanken geplaatst. Het Schildbroek staat op de Wandelpadenkaart Groesbeek

Let op: wij vragen bezoekers nadrukkelijk om niet te parkeren op uitritten en terrein van aanwonenden. Parkeren kan evt. in de wegberm langs de insteekweg Boersteeg 2 t/m 12.

Verder: er is vanaf ons terrein geen doorsteek naar de Cranenburgsestraat. Struinen over privé-terrein van onze buren wordt niet op prijs gesteld.

Een nieuwe Groesbeekse parel
In november 2010 hebben we bijna 6 ha landbouwgrond kunnen kopen in het Schildbroek, het laaggelegen land tussen Boersteeg en Duitse grens. Deze aankoop is mogelijk geworden dankzij een aanzienlijke bijdrage van provincie en gemeente en door samenwerking met Stichting Habicura ivm natuurcompensatie nieuwbouw Dekkerswald. In najaar 2011 is in een groot deel van het gebied de voedselrijke bovengrond afgegraven en zijn er watergangen verlegd. De inrichting Bestaat uit schrale graslanden, akkertjes, poelen, struweel, knotbomen en (hakhout)bosjes. Het gebied grenst gedeeltelijk aan de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Brandenberg die door ons wordt beheerd. Het Schildbroek versterkt de ecologische functie van deze evz en dient tevens als stapsteen tussen de natte natuurgebieden De Bruuk en het Kranenburger Bruch.

Met het planten van een herinneringsboom door burgemeester Prick, gedeputeerde Van Dijk en dhr. De Visser (raad van bestuur ZZG zorggroep) is op 15 maart 2012 het Schildbroek officieel geopend. Daarna heeft groep 8 van basisschool Adelbrecht-Windekind in het kader van de boomfeestdag een bosje aangeplant.

Op de kale grond ontwikkelt de vegetatie zich voorspoedig. Anno 2013 troffen we al heel veel verschillende plantensoorten aan. Daar zitten bijzondere bij zoals geelhartje, moeraskartelblad en klokjesgentiaan. Ook blauwe knoop, blauwe zegge en bleke zegge. In 2014 kwamen de eerste orchideeën tot bloei: gevlekte orchis, brede orchis en ook vleeskleurige orchis. Een opvallende nieuwe soort is vlozegge, een kensoort van blauwgrasland, waarvan in 2015 honderden planten op de natte graslandpercelen van het Schildbroek werden gevonden.

Status: in 2014 is het Schildbroek door de provincie opgenomen op de kaart Gelders Natuur Netwerk. Voor de ontwikkeling en instandhouding van het schraalgrasland is arbeidsintensief beheer noodzakelijk: jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel.

Publicaties

Kartering SNL Planten (2020)
Rapportage van plantensoorten, structuur- en vegetatiekartering van o.a. Schildbroek, Slumke en Spoorgat, uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Veldinventarisatie SNL Insecten (2020)
Veldinventarisatie van dagvlinders, libellen en sprinkhanen in o.a. Schildbroek, Slumke en Spoorgat, uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Verdroging bedreigt natte natuur (2020)
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal 180-181 (oktober 2020) over veranderingen in de vegetatie van de natte natuur in Groesbeek o.a. in het Schildbroek als gevolg van de drie opeenvolgende droge jaren.

Stand van zaken vegetatieontwikkeling 2017
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal 170 (december 2017) met daarin de resultaten van het veldonderzoek naar de vegetatieontwikkeling vanaf 2008 tot en met 2017. Met soortenlijst. [Printversie voor printers zonder automatisch staand/liggend afdrukoptie.]

Natuurmonitoring Groesbeek 2016
Inventarisatie van dagvlinders, libellen, sprinkhanen en planten (alleen indicatorsoorten) op een vastgestelde route en op aanliggende agrarische percelen, met als doel de effecten van het project Groenblauwe diensten vast te stellen.

Vegetatieontwikkeling 2012-2015
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal 162 (december 2015) met daarin de resultaten van het veldonderzoek naar de vegetatieontwikkeling vanaf 2012 tot en met 2015.

Vegetatieontwikkeling 2012-2013
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal 153/154 (december 2013) over de inventarisatie van plantensoorten die in 2012 en 2013 op de graslandpercelen van het Schildbroek is uitgevoerd.

Schildbroek, nieuwe natuurparel in Groesbeek
Artikel over het Schildbroekproject, stand van zaken d.d. december 2011 in het Groesbeeks Milieujournaal 146 (december 2011).