Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Brandenberg

Locatie
De EVZ Nederrijk-Brandenberg begint nabij de Wylerbaan, loopt oostelijk langs de Geleilaon, kruist de Boersteeg en gaat verder zuid-/zuidoostwaarts langs de Duitse grens en eindigt bij de Hettsteeg. Een groot deel wordt begraasd. Voor bezoekers toegankelijk is de Hulschbroekse hei (ten oosten van de Boersteeg), bereikbaar vanaf de Boersteeg (overstapje over raster naast hek), en een deel van de zone in het Schildbroek, ten zuiden van de spoorlijn; dit gedeelte is bereikbaar vanaf de spoorlijn (ter hoogte van de grensovergang).

Natuurstrook door het boerenland
In augustus 2007 hebben wij een pachtcontract gesloten met Staatsbosbeheer over het beheer van de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Brandenberg. Dit is een natuurstrook van minimaal 7 en maximaal 70 meter breed die zich over een lengte van bijna 4 km door het agrarisch cultuurlandschap van Groesbeek uitstrekt. De natuurstrook begint bij de Wylerbaan en loopt dan in oostelijke richting, kruist de Boersteeg en gaat dan verder zuid-/zuidoostwaarts langs de Duitse grens en eindigt bij de Hettsteeg.

De zone bestaat uit halfnatuurlijk grasland met pleksgewijs struweel en enkele poelen. Het struweel biedt voedsel, beschutting en nestgelegenheid aan allerlei diersoorten. Tussen de struiken laten we enkele opgaande bomen staan. De bomen zijn van belang als verbindingsfunctie voor vleermuizen. Deze inrichting is ook aantrekkelijk voor vogels zoals de patrijs, kleine zoogdieren, vlinders en andere insecten. Voor de das zijn voorzieningen getroffen bij twee wegen die de zone kruisen (dassentunnels). Voor o.a. libellen, kikkers en salamanders zijn in het oostelijke deel (de percelen achter de Boersteeg en langs de spoorlijn) poelen aangelegd. De combinatie van water met droge spoorberm levert een bijzonder leefgebied op en hier wordt dan ook regelmatig de levendbarende hagedis waargenomen, evenals een stukje verderop langs het spoor ter hoogte van het Spoorgat.

De inrichting past bij het karakter van het landschap: het open hellinggebied in het eerste deel van de zone, en verder oostwaarts het laaggelegen en meer verdichte landschap in het Schildbroek.
Om de gewenste natuurontwikkeling een handje te helpen, is in 2007 de voedselrijke bovenlaag van het perceeltje (met poel) achter de Boersteeg verwijderd. Daardoor krijgen bijzondere planten die hier van oorsprong thuishoren weer een kans. Want: hoe schraler de grond, hoe rijker de natuur. Op de afgegraven grond kunnen natte heidevegetatie en schraalgrasland tot ontwikkeling komen. Dit perceeltje noemen we de Steenbroekse Hei.

Klik voor details over ligging en oppervlakte op deze kaart.

In de periode 2007 t/m 2012 hebben wij het relatief arbeidsintensieve beheer kunnen uitvoeren dankzij een 6-jarig contract met het landschapsfonds Via Natura. Helaas beschikte het fonds niet over middelen voor verlenging van het contract. Wel hebben we met Staatsbosbeheer overeenstemming bereikt over voortzetting van het beheer vanaf 2013.

Publicaties

Natuurmonitoring Groesbeek 2012
Een in opdracht van de gemeente Groesbeek uitgevoerde natuurmonitoring rondom De Horst met als doel de 'nulsituatie' bij aanvang van het project Groenblauwe diensten vast te leggen.

Viltkruiden en droogbloemen 2007-2011
Een artikel van Kees Schreven in het Groesbeeks Milieujournaal (december 2011) over de verschillende soorten viltkruiden en droogbloemen die o.a. op de Steenbroekse Hei zijn aangetroffen.

Levendbarende hagedis 2011
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal (oktober 2011) over de (toenemende) aanwezigheid van de levendbarende hagedis in door ons beheerde natuurpercelen langs de spoorlijn tussen Groesbeek en Kranenburg.

Angeldragers van de Steenbroekse Hei
Verslag 2010 van Stijn Schreven over waargenomen bijen en wespen.

Vegetatieontwikkeling 2009-2010
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal (juni 2011) over de inventarisatie van plantensoorten die in 2009 en 2010 o.a. op de Steenbroekse hei is uitgevoerd.

Vegetatieontwikkeling 2008
Een artikel in het Groesbeeks Milieujournaal over de inventarisatie van plantensoorten die in 2008 o.a. op de Steenbroekse hei is uitgevoerd.

Schouw 2008
In opdracht van Via Natura heeft Bureau Hemmen een zgn. schouw van de door ons beheerde landschapselementen laten uitvoeren.

Inrichting en beheer van de EVZ Nederrijk-Reichswald
Artikel in het Groesbeeks Milieujournaal d.d. juni 2008.

Inrichting- en beheerplan (oktober 2007)