Het Holthuuzerpaedje

Terug naar pagina Landschapselementen gemeente

Geschiedenis
Rond De Horst liggen nog diverse onverharde paden in een tamelijk rechthoekig patroon. Dit patroon is ontstaan tijdens de ontginning halverwege de 19de eeuw. Daarvóór bestond het gebied oostelijk van Groesbeek-dorp voornamelijk uit natte heide. Door deze heide kronkelden de Groesbeek en de Hulsbeek. De gronden waren eigendom van de gemeente en boeren maakten er gezamenlijk gebruik van. Nadat de grond onder de boeren is verdeeld, werd de hei ontgonnen, de beide beekjes rechtgetrokken en ontstonden er rechthoekige percelen met paden die de percelen ontsloten. Enige tijd later ontstond er ook een kleine bebouwingskern die rond 1930 resulteerde in kerkdorp De Horst. Een van de paden, en tevens de langste, is het Holthuuzerpaedje, genoemd naar een familie die ooit aan dit pad woonde. Het pad loopt van de Cranenburgsestraat in een rechte lijn naar de Ashorst.

Beheer
In de bermen langs dit zandpad zijn nog relicten te vinden die verwijzen naar de tijd dat hier hei was: plukjes struikheide en op één plek zelfs nog gagel. Een jaar of tien geleden hebben vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek met ondersteuning van de firma Van Kesteren een bermstrook geplagd. Door die verschraling (verarming) ging er spontaan meer heide groeien.
Langs een gedeelte van het pad stroomt de huidige Hulsbeek, voordat deze uitmondt in de Groesbeek. Op deze plek is in het kader van de landinrichting rond 2003 een natuurstrook met twee kleine poeltjes aangelegd. Door maaien en afvoeren van het maaisel wordt getracht deze strook en de bermen verder te verschralen om daarmee de soortenrijkdom van flora en fauna te vergroten.

Publicaties
Het Holthuuzerpaedje staat op de Wandelpadenkaart Groesbeek