Nieuws

Nieuw: Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt
(18 december 2017)
Eind 2017 hebben we een gloednieuwe wandelpadenkaart uitgebracht, voor de Ooijpolder en Duffelt. Daarop staan alle toegankelijke paden in het rivierengebied tussen Nijmegen en Millingen. Zowel binnendijks (de zgn. boerenlandpaden) als buitendijks in de uiterwaarden (struinroutes). Te koop voor 3,50 euro bij verkooppunten in het gebied zelf, en ook in Nijmegen en Groesbeek.

Stand van zaken ontwikkeling schrale graslanden 2017
(12 december 2017)
Meten is weten. We willen graag weten of onze natuurpercelen zich in de gewenste richting ontwikkelen of dat er evt. moet worden bijgestuurd als dat kan. Daarom worden ze ieder jaar gemonitord; er wordt gekeken welke plantensoorten er voorkomen en in welke mate. Eind 2017 is de stand van zaken opgemaakt voor Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. Ze hebben zich zeer voorspoedig ontwikkeld tot soortenrijk en bloemrijk grasland, elk met een eigen karakter. Op het Schildbroek gaat het zelfs boven verwachting snel. Op het Kaalbroek beginnen delen te veranderen in Blauwgrasland. 't Slumke doet het ook lang niet slecht, maar de bodem is relatief voedselrijk waardoor gevoelige soorten achteruit gaan of verdwijnen. Een artikel met resultaten en soortenlijst is gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal 170 (december 2017).

Bestuurslid Kees Nuijten overleden
(14 november 2017)
Op 23 oktober 2017 is Kees Nuijten uit Kekerdom overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Desondanks bleef hij zich tot het laatst toe vol enthousiasme en bevlogenheid inzetten voor natuur en landschap. Vanaf de oprichting was Kees betrokken bij de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek, eerst als adviseur en vanaf 2008 als bestuurslid. Hij was 'onze man in de polder'. Niet alleen bestuurlijk, ook praktisch heeft hij zich ingezet: alle infopanelen op onze terreinen zijn door Kees ontworpen. Het bestuur gedenkt hem met genegenheid en respect.

Galgenhei tijdelijk afgesloten
(13 juni 2017)
Omdat afgelopen zaterdag weer een schaap op de Galgenhei het slachtoffer is geworden van een loslopende hond, is besloten tot tijdelijke afsluiting van het gebied zolang er schapen lopen. Het is het derde bijt-incident binnen een jaar op de Galgenhei. Ondanks het nadrukkelijke verzoek bij de ingangen om geen honden te laten loslopen als er schapen grazen, zijn er toch nog steeds hondenbezitters die zich daar niet aan houden. Om de schapen niet verder in gevaar te brengen, worden de poorten nu tijdelijk gesloten. De tijdelijk afsluiting wordt aangegeven met borden bij de toegangspoorten en duurt ongeveer 14 dagen.

Beleef de lente: het leven van een koekoeksjong
(5 juni 2017)
Beleef de Lente, van Vogelbescherming Nederland, heeft een wereldprimeur: de camera’s volgen het leven van een koekoeksjong. De koekoekscamera werd live in de uitzending van Vroege Vogels aangezet. Het ei ligt in het nest van een kleine karekiet en is al uitgekomen, ergens in een van de percelen van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.

Natuurmonitor Groesbeek 2016
(2 april 2017)
Voor de tweede keer (eerste keer in 2012) is in kaart gebracht hoe het staat met de biodiversiteit langs een monitoringsroute rondom De Horst. Doel daarvan was de effecten van de groenblauwe diensten vast te stellen. De diversiteit in soorten in de groenblauwe diensten blijkt inderdaad hoger te zijn dan in het agrarische landschap eromheen. Een belangrijke conclusie van de Groenblauwe Diensten Natuurmonitoring Groesbeek 2016 is dat de grote toename in bijzondere en indicatieve soorten op de monitoringsroute in de allereerste plaats te danken is aan de aanwezige natuurgebieden en natuurpercelen die door onze stichting worden beheerd.

Nieuw in beheer: 't Zwanenbroekje
(3 december 2016)
Vanaf 1 januari 2017 gaat de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek natuurgebied 't Zwanenbroekje in de polder van Beek beheren. Met de eigenaar is daarvoor een beheercontract voor zes jaar gesloten. 't Zwanenbroekje is een particulier initiatief, dat gestart is in 1992 op landbouwgrond en inmiddels uitgegroeid is tot 28 hectare natuur. Het bestaat voornamelijk uit graslanden en moeras. Ook liggen er struwelen, poelen, beken en sloten in het terrein.

Nieuwe natuurwaarnemingen
(1 september 2016)
Het afgelopen half jaar was het door de overvloedige regenval op het Slumke nog natter dan normaal. Aantrekkelijk voor watervogels, zo blijkt uit enkele bijzondere waarnemingen: een roerdomp, een lepelaar en een waterral.

Klaar voor het nieuwe seizoen
(16 maart 2016)
Ook in de winterperiode moet er regelmatig werk worden verricht in landschapselementen. Dit betreft vooral het terugzetten van struweel, o.a. wanneer dit te veel overhangt op naburige percelen van andere eigenaren. Door het snoeiwerk regelmatig in een telkens ander plantvak te doen, blijft er altijd voldoende struweel voor broedvogels beschikbaar. Zo hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek op 5 maart gewerkt op het Spoorgat. Ze hebben daar overhangend struweel teruggezet en enkele 'toekomstbomen' in het struweel vrijgezet. Op andere terreinen heeft de Ploegdriever gezaagd.

Stand van zaken vegetatieontwikkeling 2015
(18 december 2015)
Henny Brinkhof, die sinds 2008 jaarlijks de vegetatie op onze schraallandpercelen monitort, heeft eind 2015 de balans opgemaakt van de ontwikkeling op Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. De ontwikkeling is zonder meer positief te noemen, waarbij het Kaalbroek er duidelijk bovenuit springt. Alle drie terreinen beginnen kenmerken te vertonen van blauwgraslanden, maar ze hebben toch elk een eigen karakter hebben, met steeds een groep perceeleigen soorten.

Kom kijken in het Schildbroek
(2 september 2015)
Op zaterdagmiddag 12 september staan we tussen 14 en 16 u met een informatiepunt in het Schildbroek. U kunt dan van alles te weten komen over de ontwikkelingen in dit nieuwe natuurgebied, en ook een rondwandeling maken. Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Landschapsdag die in de gehele gemeente Groesbeek wordt gehouden. Inwoners en andere belangstellenden kunnen dan allerlei locaties bezoeken waar informatie gegeven wordt over ontwikkelingen in het landschap. Folder Landschapsdag

Nieuwe plantensoorten
(1 juli 2015)
Na het relatief droge voorjaar zijn de meeste plantensoorten op onze natuurpercelen alweer (bijna) uitgebloeid, zoals de grassen en vele orchideeën op o.a. het Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. Het wachten is nu nog op planten die altijd later in het seizoen bloeien, zoals klokjesgentiaan en blauwe knoop.
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe soorten gevonden die we nog niet eerder hadden waargenomen: blonde zegge, dichtbloemige veldbies, bochtige klaver, klein sterrenkroos. Een bijzondere vondst is de bastaard van Spaanse ruiter en kale jonker (Cirsium x forsteri) die op het Kaalbroek is aangetroffen.

Geslaagd natuurherstel
(20 juni 2015)
Deelnemers aan de cursus 'Natuurherstel op voormalige landbouwgrond', georganiseerd door onderzoekcentrum B-WARE namen op 18 juni jl. een kijkje op het Kaalbroek. Dit natuurperceel wordt door de onderzoekers beschouwd als een van de beste voorbeelden van geslaagd natuurherstel op voormalige landbouwgrond, met behulp van afplaggen van de bouwvoor en het aanbrengen van maaisel van nabijgelegen natuurgebieden.

Bloemenweelde
(8 juni 2015)
Het gaat goed met de Ecologische verbindingszone Ubbergen-Groenlanden die nu bijna twee jaar bij ons in beheer is. Vanaf medio mei staan de aangelegde gras- en hooilandstroken volop in bloei met o.a. ratelaar, knoopkruid, margriet, rode klaver en grote centaurie. Na eind juni zal het gebied deels worden begraasd door runderen en deels worden gemaaid en gehooid. Daarbij zullen we stroken laten staan voor de insecten.

Aan het werk
(22 mei 2015)
Dit jaar (eind mei) is er een gehoede schaapskudde van De Wassum aan het werk in Groesbeek. De schapen zullen ook een aantal elementen van ons begrazen, zoals het heideperceeltje Hulschbroek, een deel van het Spoorgat en twee kleinere elementen die wij in beheer van derden hebben. Ze zijn met veel, dus de begrazing duurt maar kort.

Nieuwsbrief
Lees hier Nieuwsbrief 2015-14 (mei 2015)

Wijzigingen bestuur
(15 februari 2015)
Op 4 februari is Toon de Jong teruggetreden uit het bestuur. Toon is vanaf november 2006 actief geweest als voorzitter van onze stichting en vond het tijd om het stokje over te dragen aan een opvolger. Dat is Gert Nieuwboer geworden. Behalve de benoeming van Gert als voorzitter, zijn er ook nog twee nieuwe bestuursleden benoemd: Ferdinand ter Schure die al vanaf de oprichting adviseur van het bestuur was, en biologe Iris Niemeijer. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte gekomen.

Natuurmonitoring Ooijpolder
(26 januari 2015)
De natuurontwikkeling in het Circul van de Ooij is dankzij het project van de groenblauwe dooradering veelbelovend. Dat blijkt uit de Natuurmonitoring die afgelopen jaar is uitgevoerd. De EVZ Ubbergen-Groenlanden en de Brabander, beide bij ons in beheer, zijn belangrijke bouwstenen van dit ecologisch netwerk.

Nieuwsbrief
Lees hier Nieuwsbrief 2015-13 (januari 2015)

Oudere berichten (van voor 1 januari 2015) vindt u in het nieuwsarchief